विश्वनाथ रेग्मी

रेग्मी महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक हुनुहुन्छ ।