आरती शर्मा

आरती शर्मा हाल अक्सफाम नेपालमा लैंगिक कार्यक्रम संयोजकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।